Kringlen@Vonaportalen

Småvilt

Ansvarleg red: Normund Svoen (leiar)                Webmaster: Ola Kringlen@Vonaportalen
Sist oppdatert: 11.10.10

Kontaktperson i småviltsaker: Gudmund Eimhjellen

  • Gudmund Eimhjellen som er ØNU sin kontaktperson i småviltsaker har laga eit spørjeskjema for småviltjegarar i ØNU sitt jaktområdet. Du kan sende dette skjemaet utfylt som vedlegg til epost til Gudmund Eimhjellen gudmund.eim@gmail.com eller levere det på Fimlandsbua der det
    blir henta; ring då Gudmund Eimhjellen på 48144765. Spørjeskjemaet lastar du ned her
  • Øvre Naustdal utmarkslag sine medlemer har rett til jakt på småvilt på eigen grunn, og i allmenning som fleire grunneigarar er saman om.  Dokument som det finst linkar til under her omhandlar småviltsaker som vedkjem laget. 
  • På årsmøte 2010 der det blei fremja sak om total fredning av småvilt i laget sitt område for ein periode på 3 år.   Saka blir arbeidd med i styret.  Det blir lagt fram ei innstilling på årsmøtet 2011. 
    Vi ynskjer her innspel frå medlemane.

Tilbake til framsida