Øvre Naustdal Utmarkslag

Vern

Kontaktperson for vernesaker er Olav Svoen.

 

 

 • 25.11.15:

Øvre Naustdal Utmarkslag får løyve til bruk av snøskuter i samband med transport av naudsynte

varer og materialar til hytter og stølar. Fornying av eksisterande løyve for 2016-2019

 

 • 11.09.14:

Departementet har fatta avgjerd i skiløypesaka i Instedalen.

 

Les vedtaket her

 • 10.07.14
  • Ny informasjonsfilm om verneområdet kan du sjå her
  • Forvaltningsplanen har fått fagleg godkjenning

    

   Då har forvaltningsplanen til Naustdal-Gjengedal landskapsvern-

   område endeleg fått fagleg godkjenning frå Miljødirektoratet, og

   den er no klar til å verte sendt ut på høyring.Høyringsutkastet vil

   verte lagt ut på nett og sendt ut på høyring i løpet av sommaren.

   Alle grunneigarar og andre med interesser i og rundt området vil

   få tilsendt høyringsbrev (per post eller elektronisk).

    

 

 

Ansvarleg red: Normund Svoen (leiar) Webmaster: Ola Kringlen@Vonaportalen