2014-20192012


 

  • Fiskeplass for funksjonshemma ved Svo-brua.


Vi arbeider med saka om tilrettelegging av fiskeplass for funksjonshemma ved Svo-brua. Jfr. vedlegg her med tilråding frå NVE. Vi lagar nye teikningar av prosjektet no og ventar på ei endeleg tilråding frå kommunen. Bygging vil starte først når det er skaffa midlar til prosjektet samt etter at ny vannstand i vatnet er etablert etter heving av utløpsosen i Nesvatnet.


  • Sjølvbetjening med salg av fiskekort i ØNU sitt område

Det blir for sesongen 2011 lagt opp til sjølvbetjening av fiskekort for ØNU sitt område.  Det blir hengt opp kasser med fiskekort på Fimlandsbua, i Nesstranda ved vegen mot Teigavatnet, på Nestunet og ved Vonavatnet.  I tillegg blir det lagt ut kort på Longevasshytta. I sesongen blir det også sjølvbetjening på utleige av båt både i Svo-/Nesvatnet og i Vonavatnet.  Garn kan hentast hos Olav R. Fimland på Nes. Alle avgifter skal betalast direkte til bank, men det skal leggast kvitteringslapper att i boksane.  Laget vil halde eit visst oppsyn med fisket i sommar. 
2010


  • Opptaking av rusa i Vonavatnet.

Storrusa vart tatt opp av Vonavatnet laurdag 16. oktober. I stille ver arbeidde 6 personar med 3 båtar raskt og effektivt. Etterpå vart det kaffi og kaker. Sjå bilder her.

Fangsten i sommar har vore så som så samanlikna med dei beste åra for rusa. Dei største fangstane i år var knapt 10% av dei største fangstane dei første åra av rusearbeidet. Styret vil seinare i haust gjere ei evaluering av rusearbeidet


  • Rusa i Vonavatnet har vore tømt kvar veke sidan den blei sett ut i slutten av juli.  Det har vore lite røyr men desto meir aure i rusa inntil no, men no er gytinga av røyr tydeleg igang og tømninga sist laurdag resulterte i 10 kg med små røyr og nokre aurer - inni mellom dei små kjøene låg der ei aure på 1,3 kg!  Rusefisket vil føregå inntil siste helga i haustferien. Ho skal takast opp laurdag 16. oktober. Vi møtest kl. 12 ved nausta. Då blir det også litt å bite i etter arbeidet for dei som stiller. Vi vonar på god dugnad blant medlemer i ØNU og andre interesserte - gjerne hytteeigarar ved Vonavatnet.  Både utsett og opptrekk av rusa er tungt arbeid som lettar når mange hjelp til. Sjå bilder frå siste helgs tømning av ruse og fangsten her.


  • Prøvefiske i Nes- Svovatnet

I helga 25-26. sept 2010 var det også dugnad med garnsetting på gyteplasser i Svo- og Nesvatnet.  Lenker med småmauska garn blei sett ut laurdagskvelden ved begge elve-innløpa og frå Sundet mot utosen.  Bøttevis med fisk blei trekt i godveret søndags morgon- ein del av dette svært fin fisk!! Dei fleste av røyra hadde ikkje gytt. Der er framleis mykje aure i fangsten frå gyteplassane, og det kan virke som røyrbestanden i vatna er i retur. Kun eit nytt prøvefiske vil kunne gi sikkert svar på dette. Sjå bilder frå aktiviteten her.

og her eit bilde frå ei flott aure over kiloen som blei tatt i Svo-vatnet tidlegare  sommar.


  • Ruseutsetting i Vonavatnet i 2010 blir lørdag 31.juli kl. 10.00.  Opptak av rusa blir lørdag 16. oktober  kl. 10. Vonar medlemane kan møte opp og delta!!


  • Det blir selt fiskekort for heile området hos

Marius Nes – Nesgrend 

Fimlandsbua – Fimlandsgrend

Longevasshytta


  • Fiskekortprisar:

Stang: Døgnkort kr.50,- Vekekort kr.100,- Årskort.kr.200,-

Oter og garnløyve: Døgnkort kr.50,- Vekekort kr.150,-  Årskort kr.250,- Leige av garn kr.15,- pr. garn. Båtleige i Nesvatn/Svovatn  kr. 10,-pr. time.  Ta kontakt med Marius Nes.