Kontaktperson for vernesaker er Olav Svoen.


04.07.20

Hogging av gran i verneområdet

 

Eigarforhold Vonavegen- løyve til motorferdsle vinterstid


25.11.15:

Øvre Naustdal Utmarkslag får løyve til bruk av snøskuter i samband med transport av naudsyntevarer og materialar til hytter og stølar. Fornying av eksisterande løyve for 2016-2019


11.09.14:

Departementet har fatta avgjerd i skiløypesaka i Instedalen.


Les vedtaket her

 

10.07.14

Ny informasjonsfilm om verneområdet kan du sjå her

Forvaltningsplanen har fått fagleg godkjenning


Då har forvaltningsplanen til Naustdal-Gjengedal landskapsvern-

område endeleg fått fagleg godkjenning frå Miljødirektoratet, og

den er no klar til å verte sendt ut på høyring.Høyringsutkastet vil

verte lagt ut på nett og sendt ut på høyring i løpet av sommaren.

Alle grunneigarar og andre med interesser i og rundt området vil

få tilsendt høyringsbrev (per post eller elektronisk).Eldre saker finn du her